Forensic Investigation Consultant FIC
Σύμβουλος Εγληματολογικών Διερευνήσεων


ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
ΔΙΚΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

EλληνικάEnglish
Οργανωτική Δομή

  Κάτω από την άμεση εποπτεία, έλεγχο και καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή, βρίσκονται τα παρακάτω τμήματα / γραφεία:
 • Τμήμα Διοίκησης.
 • Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης.
 • Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.
 • Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Γραφείο Νομικού Συμβούλου.
  Αριάννα Κοντοδήμα Δικηγόρος.
 • Γραφείο Φοροτεχνικού Συμβούλου.
  Νίκος Αλποχωρίτης Πτυχ/χος Οικον. Πανεπιστημίου Θεσ/κης.
 • Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.
 • Γραφείο Διοικητικής & Γραμματειακής Υποστήριξης.

  Λειτουργική Δομή ^
  Η λειτουργική της δομή της εταιρείας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα:
 • Εργαστήρια
 • Επιτελούμενο Έργο
 • Προσωπικό Εργαστηρίων
  -Εσωτερική Επικοινωνία
  -Εξωτερική Επικοινωνία
 • Εξοπλισμός Εργαστηρίου
 • Διαχείριση Δειγμάτων - Πειστηρίων
 • Εργαστηριακές Εξετάσεις
 • Διαχείριση Αποτελεσμάτων
 • Ποιοτικός Έλεγχος
  -Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος (External quality control)
  -Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος (Internal quality control)
 • Επιστημονική Διαχείριση
 • Στατιστική Επεξεργασία
 • Ασφάλεια Δεδομένων
 • Τεχνική Υποστήριξη
 • Δημόσιες & Διεθνείς Σχέσεις
 • Οικονομική Διαχείριση
 • Διοικητική & Γραμματειακή Υποστήριξη


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ^
Συνοπτικά οι λειτουργίες των υποσυστημάτων περιλαμβάνουν:


Εργαστήρια ^
Ο χώρος στις εγκαταστάσεις μας, είναι διαμορφωμένος σε τέσσερα αυτόνομα εργαστήρια: Όπλων, Εργαλείων, Επανεμφάνισης αριθμών και Κλειδιών - Κλειδαριών, που διαθέτουν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για τις ανατιθέμενες εξετάσεις, οι δε προδιαγραφές κατασκευής τους έχουν ακολουθήσει όλα τα σύγχρονα και διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.


  Επιτελούμενο Έργο ^
  Πέραν των δραστηριοτήτων και των προσφερόμενων λοιπών υπηρεσιών - δραστηριοτήτων, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται - περιγράφονται στην ιστοσελίδα μας, συμμετέχουμε σε:
 • Ερευνητικά προγράμματα,
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και
 • Προγράμματα διασφάλισης - διαχείρισης των παρεχομένων υπηρεσιών.

  Προσωπικό Εργαστηρίων ^
  Η διάρθρωση του προσωπικού καλύπτεται με την:
 • Εσωτερική επικοινωνία
  Περιλαμβάνει όλες τις εντός εταιρείας οντότητες με τις οποίες επικοινωνεί η εταιρεία, τις απαιτούμενες διαδικασίες καθώς και τα δεδομένα τα οποία ανταλλάσει.
 • Εξωτερική επικοινωνία
  Περιλαμβάνει όλες τις εκτός εταιρείας οντότητες με τις οποίες επικοινωνεί η εταιρεία, τις απαιτούμενες διαδικασίες καθώς και τα δεδομένα τα οποία ανταλλάσει.

Ειδικότερα το προσωπικό απαρτίζεται από μόνιμους και συνεργαζόμενους ειδικούς ως ακολούθως: Ειδικούς Εξεταστές Πυροβόλων όπλων & Ιχνών Εργαλείων, Ειδικό Εξεταστή Κλειδιών - Κλειδαριών, Χημικούς διαφόρων εξειδικεύσεων, Βιολόγους, Ιατροδικαστές, Ψυχιάτρους, Ναυπηγούς, Δικαστικούς Γραφολόγους, Ειδικούς Εξεταστές Πλαστογραφίας, Παραχάραξης & Κιβδηλείας, Ειδικούς Εξετασές Ψηφιακών Πειστηρίων & Διαδικτύου, Ειδικούς σε Θέματα Τηλεπικοινωνιών, Ειδικούς Εξεταστές Ήχου - Φωνής & Video, Ειδικούς Εξεταστές Φωτογραφιών, Ειδικούς σε Θέματα Αποτυπωμάτων, Ειδικούς Μηχανολόγους σε Θέματα Διερεύνησης Τροχαίων Ατυχημάτων, Ειδικούς σε Θέματα Διερεύνησης Πυρκαγιών & Εκρήξεων, Ειδικούς Ερευνητές σε Θέματα Στατιστικής Ανάλυσης, Οικονομολόγους - Φοροτεχνικούς και Ειδικούς σε Θέματα Εκπόνησης Μελετών Ασφάλειας.
Επιπρόσθετα απασχολούνται τελειόφοιτοι κυρίως φοιτητές - σπουδαστές, ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, είτε για πρακτική άσκηση, είτε για την εκπόνηση διαφόρων εργασιών.

Εξοπλισμός Εργαστηρίου ^
Ο εξοπλισμός ανανεώνεται και βελτιώνεται σε μόνιμη βάση. Ο μέχρι σήμερα εξοπλισμός περιλαμβάνει: συγκριτικό μικροσκόπιο συνδεδεμένο σε Η/Υ με ειδικό software, στερεοσκόπιο, αποστασιόμετρο, ενδοσκόπια, συσκευή αναρρόφησης χημικών αναθυμιάσεων, ειδική μηχανή αποκωδικοποίησης κλειδών, ειδικές συσκευές μετρήσεων ακριβείας (παχύμετρα, μικρόμετρα, αγωγιμόμετρα κ.λπ.), ζυγούς αναλυτικούς και ακριβείας, φωτογραφική τράπεζα, φωτογραφικές μηχανές και κάμερες λήψης Video, ηλεκτρονικό εξοπλισμό hardware Η/Υ, εκτυπωτές, scanners, φωτοτυπικό καθώς και τον βασικό μικροεξοπλισμό (ψυγεία, θερμόμετρα, φιαλίδια ανάδευσης κ.λπ.).
Η οργανωτική & λειτουργική δομή της εταιρείας, υποστηρίζεται από ειδικά λογισμικά software, για την σύγχρονη διαχείριση των επιμέρους αντικειμένων - δραστηριοτήτων μας.
Για τις εξετάσεις για τις οποίες απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός, αυτές τελούνται σε ειδικά προς τούτο εξοπλισμένα εργαστήρια.

  Διαχείριση Δειγμάτων - Πειστηρίων ^
 • Διαχείριση των προς εξέταση αντικειμένων.
  -Παραλαβή.
  -Αρχειοθέτηση.
  -Παράδοση (όταν χρήζει).
Η διακίνηση των δειγμάτων και των πειστηρίων, καθώς και οι απαιτούμενες δειγματοληψίες, υλοποιούνται με μέσα και από προσωπικό των Εργαστηρίων, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία και σχετίζονται με την διενέργεια εργαστηριακών Εξετάσεων που κρίνονται απαραίτητες για την διεκπεραίωση των υποθέσεων που μας ανατίθενται.
Τα δείγματα - πειστήρια κωδικοποιούνται πριν την είσοδό τους στο Εργαστήριο και διαχειρίζονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το ποιοτικό μας σύστημα διαδικασίες.

  Εργαστηριακές Εξετάσεις ^
 • Διαχείριση των προς εξέταση αντικειμένων.
  -Επεξεργασία.
Την στιγμή που το υπό εξέταση αντικείμενο εισέρχεται στο Εργαστήριο φέρει σήμανση με κωδικό που παραπέμπει στο πρωτόκολλο της ανατιθέμενης υπόθεσης, ώστε να εξασφαλίζεται η εσωτερική του διακίνηση και φυλάσσεται σε ειδικώς προς τούτο διαμορφωμένο χώρο.
Οι εργαστηριακές εξετάσεις διενεργούνται με την εφαρμογή επιστημονικο-τεχνικών μεθόδων, διεθνώς αναγνωρισμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων, δικαστικά παραδεκτών και σύμφωνων με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. Κατά τη διενέργειά τους, τηρούνται ανάλογα με το αντικείμενο, τα προβλεπόμενα από το ποιοτικό μας σύστημα, πρωτόκολλα εργαστηριακών εξετάσεων (μεθοδολογία εξετάσεων).
Για τις εξετάσεις για τις οποίες απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός, η εταιρεία συνεργάζεται με αναγνωρισμένα εξωτερικά και πανεπιστημιακά εργαστήρια.

  Διαχείριση Αποτελεσμάτων ^
 • Διαχείριση αποτελεσμάτων.
  -Καταχώρηση αποτελεσμάτων.
  -Σύνταξη Εκθέσεων.
  -Υποβολή Εκθέσεων.
Το υποσύστημα διαχείρισης αποτελεσμάτων της εταιρείας, καταγράφει και παρακολουθεί όλες τις πράξεις - λειτουργίες οι οποίες πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις - εργαστήριά μας, καθώς και αυτές που σχετίζονται με τους ειδικούς συνεργάτες μας και αφορά την Καταχώρηση αποτελεσμάτων, Σύνταξη και Υποβολή Εκθέσεων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το ποιοτικό μας σύστημα διαδικασίες.


Ποιοτικός Έλεγχος ^
Το εν λόγω υποσύστημα της εταιρείας, με την εποπτεία του τμήματος διαχείρισης ποιότητας και του τμήματος επιστημονικής υποστήριξης, έχει την ευθύνη εκπόνησης, καταγραφής, παρακολούθησης, βελτίωσης και εφαρμογής, όλων των πράξεων - λειτουργιών & μεθοδολογιών οι οποίες ακολουθούνται στις εγκαταστάσεις - εργαστήριά μας, καθώς και αυτών που σχετίζονται με τους ειδικούς συνεργάτες μας.
Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με την καταχώρηση των αποτελεσμάτων με βάση τα δείγματα του ποιοτικού ελέγχου και περιλαμβάνει την στατιστική επεξεργασία, την γραφική αναπαράστασή τους, καθώς και την τήρηση διαγραμμάτων ελέγχου, τόσο στα external όσο και στα internal quality control.
Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος (External quality control)
Το εργαστήριό συμμετέχει σε προγράμματα εργαστηριακών εξετάσεων από διεθνή δίκτυα στα οποία μετέχουν περισσότερα των εκατό εργαστηρίων. Τα αποτελέσματα των διαφόρων εργαστηρίων, συλλέγονται και επεξεργάζονται για κάθε εργαστήριο και δημοσιεύονται σε διεθνή επιστημονικά έντυπα.
Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος (Internal quality control)
Ο εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος βασίζεται: στην αξιολόγηση της ικανότητας του κάθε εξεταστή, στην διακρίβωση του εξοπλισμού του εργαστηρίου, στην τακτική παρακολούθηση των υλικών αναφοράς, στην τακτική βαθμονόμηση και βελτίωση των μεθόδων.

  Επιστημονική Διαχείριση ^
  Το εν λόγω υποσύστημα με την εποπτεία του τμήματος επιστημονικής υποστήριξης και του γραφείου νομικού συμβούλου, έχει την ευθύνη για την:
 • Τήρηση εθνικής & διεθνούς, Επιστημονικής, Νομικής & Τεχνικής, τόσο φυσικής, όσο και ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.
 • Θεμελίωση - Τεκμηρίωση των υποθέσεων, σύμφωνα με το Εθνικό Δίκαιο, την Επιστημονικο-τεχνική κατάρτιση του προσωπικού και τα Διεθνή Πρότυπα.
 • Έρευνα - Βελτίωση μεθοδολογίας.
 • Τήρηση Εγκληματολογικών Συλλογών των υπό εξέταση αντικειμένων, (π.χ. εργαλείων, κλειδιών - κλειδαριών, πυροδοτημένων καλύκων & βολίδων κ.λπ.), προς υποβοήθηση των εν γένει εξετάσεων.
 • Τήρηση Ειδικών Βάσεων Δεδομένων εγκληματολογικού ενδιαφέροντος και παρακολούθηση έκδοσης αναβαθμίσεών τους.
 • Τήρηση Ειδικών Εργαστηριακών Λογισμικών και παρακολούθηση έκδοσης αναβαθμίσεών τους.
 • Εκπαίδευση / Μετεκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας, με διαρκή παρακολούθηση και συμμετοχή σε εθνικά & διεθνή συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ.
 • Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προσωπικού εργαστηρίων της αλλοδαπής, καθώς και φοιτητών - σπουδαστών ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 • Ανταλλαγή απόψεων - συνεργασία με αντίστοιχους εθνικούς ή διεθνείς φορείς.
 • Παρακολούθηση για το κατά πόσο οι μεθοδολογίες που τηρούνται διεθνώς, τόσο κατά την διενέργεια εργαστηριακών, όσο και λοιπών εξετάσεων, έχουν τροποποιηθεί ή βελτιωθεί, καθώς και για το κατά πόσο και σε ποια πεδία εφαρμόζονται νέες μέθοδοι.

Στατιστική Επεξεργασία ^
Η στατιστική επεξεργασία περιλαμβάνει την δημιουργία στατιστικών βάσεων δεδομένων, χρησιμοποιώντας παραμέτρους περιγραφικής στατιστικής συσχέτισης και άλλων, τόσο για τις διενεργούμενες εργαστηριακές εξετάσεις, όσο και για τις εν γένει ανατιθέμενες υποθέσεις, καθώς και ειδικές στατιστικές αναλύσεις δεδομένων.

  Ασφάλεια Δεδομένων ^
  Το εν λόγω υποσύστημα περιλαμβάνει:
 • ‘Όλες τις απαραίτητες μεθοδολογίες και διαδικασίες με τις οποίες το σύστημα προστατεύεται από την παρέμβαση των μη εξουσιοδοτημένων χρηστών να εισάγουν, να ενημερώσουν, να διαγράψουν και ακόμα να αναζητήσουν τα εργαστηριακά δεδομένα, διατηρώντας το δικαστικό αλλά και το εταιρικό απόρρητο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Την διασφάλιση δεδομένων (όπως: αιτήματα ανάθεσης, αντικείμενα εξέτασης, έγγραφα, αποτελέσματα εξέτασης και προσωπικά δεδομένα).

  Τεχνική Υποστήριξη ^
  Το εν λόγω υποσύστημα περιλαμβάνει την υλοποίηση & στήριξη εφαρμογών, καθώς και την τακτική επιθεώρηση του εξοπλισμού και των υλικών αναφοράς. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Δημιουργία και αναβάθμιση ειδικών βάσεων δεδομένων.
 • Λήψη αντιγράφων ασφαλείας (Backups) και φύλαξη τους σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένο χώρο.
 • Τακτικοί έλεγχοι εξοπλισμού και μηχανημάτων.
 • Τακτικοί έλεγχοι και αναβαθμίσεις, λειτουργικών και λοιπών λογισμικών.
 • Λήψη εικόνων και video σημάτων, από ειδικά μηχανήματα, καθώς και αρχειοθέτηση τους σε βάσεις δεδομένων.
 • Ανάλυση, αξιολόγηση και παρακολούθηση επάρκειας των υλικών αναφοράς κ.λπ.

  Δημόσιες & Διεθνείς Σχέσεις ^
  Το εν λόγω υποσύστημα είναι υπεύθυνο:
 • Για την εξασφάλιση της δημόσιας εικόνας της εταιρείας. Για το λόγο αυτό σχεδιάζει και υλοποιεί ειδικά προς τούτο πλάνα που απευθύνονται προς το κοινό, για την κατανόηση του είδους και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Για την επικοινωνία (φυσική & ηλεκτρονική) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Για την εταιρική διοργάνωση συνεδρίων - σεμιναρίων.
 • Για την διαχείριση και διεκπεραίωση των παραπόνων και παρατηρήσεων του κοινού.
 • Για την λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών εξυπηρέτησης κοινού.
 • Για την Ιστοσελίδα και άλλα διαδραστικά εργαλεία (CD & λοιπό ψηφιακό υλικό), για έντυπο υλικό και γενικά οπουδήποτε προβάλλονται πληροφορίες για την εταιρία και τις υπηρεσίες της.

  Οικονομική Διαχείριση ^
 • Η διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να λαμβάνει σωστές αποφάσεις συλλέγει πληροφορίες όλων των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν την λειτουργία της. Ενδεικτικά αναφέρονται:
  -Το κόστος λειτουργίας των εργαστηρίων και όλων των λοιπών τμημάτων - γραφείων.
  -Το κόστος εργαστηριακών εξετάσεων.
  -Το κόστος εργαστηριακών εξετάσεων που τελούνται από συνεργαζόμενα εργαστήρια.
  -Το κόστος εξετάσεων που τελούνται από συνεργαζόμενους ειδικούς.
  -Ο τζίρος ανά εργαστηριακό τομέα, ειδικό κ.λπ.
  -Η κατανομή και το ποσοστό οφειλετών.
 • Το γραφείο φοροτεχνικού συμβούλου τηρεί, ελέγχει και παρακολουθεί:
  -Τα ισοζύγια των ανατιθέμενων υποθέσεων και των διενεργούμενων εξετάσεων.
  -Τις οικονομικές καρτέλες των ανατιθέμενων υποθέσεων.
  -Τα παραστατικά (κατά κατηγορία) για επιλεγμένα χρονικά διαστήματα.
  -Τα προβλεπόμενα φορολογικά βιβλία, καθώς και τις λοιπές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

  Διοικητική & Γραμματειακή Υποστήριξη ^
  Η γραμματεία είναι υπεύθυνη για την υποδοχή των πελατών, την διαχείριση συναντήσεων (ραντεβού), την παρακολούθηση των δικασίμων, την διαχείριση οικονομικών οφειλών, την είσπραξη εσόδων, την επικοινωνία με φοροτεχνικό υπεύθυνο και την διαχείριση αναλωσίμων.
  Συγκεκριμένα, οι λειτουργίες του υποσυστήματος της γραμματείας είναι:
 • Διαχείριση των πελατών.
  -Τήρηση πελατολογίου.
  -Ενημέρωση πελατών (για το στάδιο της υπόθεσης).
 • Διαχείριση των συναντήσεων.
  -Τήρηση Βιβλίου συναντήσεων.
  -Κλείσιμο.
  -Ακύρωση, μετάθεση.
  -Εκτυπώσεις προγραμματισμένων συναντήσεων (ημέρας, εβδομάδας).
 • Παρακολούθηση των δικασίμων.
  -Τήρηση Βιβλίου δικασίμων.
  -Εκτυπώσεις δικασίμων (εβδομάδας, μήνα).
 • Διαχείριση των οικονομικών οφειλών και είσπραξη εσόδων.
  -Ενημέρωση υποχρεώσεων πελατών.
  -Εκκρεμότητες πελατών.
  -Είσπραξη οφειλών.
  -Καταχώρηση εισπράξεων.
  -Πληρωμή χρεωστικών παραστατικών.
  -Εκτύπωση παραστατικών.
  -Τιμολόγια παροχής παραστατικών.
  -Αποδείξεις είσπραξης.
  -Ακυρωτικά παραστατικά.
  -Πιστωτικά παραστατικά.
  -Ταξινόμηση παραστατικών.
  -Ταμείο ημέρας.
  -Ενημέρωση για οικονομικές οφειλές.
 • Επικοινωνία με φοροτεχνικό υπεύθυνο.
  -Αποστολή όλων των παραστατικών.
  -Ασφαλιστικές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις.
 • Διαχείριση των αναλωσίμων.
  -Επίβλεψη επάρκειας αναλωσίμων.
  -Προμήθειες αναλωσίμων.
  -Ταξινόμηση αναλωσίμων.

  Επιπρόσθετες Δυνατότητες Ποιοτικού Συστήματος ^
 • Σύνδεση του Εργαστηριακού Εξοπλισμού με το Σύστημα και αυτόματη εισαγωγή των αποτελεσμάτων σ’ αυτό.
 • Επικοινωνία εργαστηρίου και ανταλλαγή εργαστηριακών δεδομένων με άλλους φορείς (Κρατικά Εργαστήρια, Λοιπά Εργαστήρια σε εθνικό & διεθνές επίπεδο, Ειδικούς Εξεταστές κ.λπ.).
 • Επικοινωνία και ανταλλαγή λοιπών δεδομένων με άλλους φορείς - εργαστήρια.
 • Σύνδεση με Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Δ.Σ.Α.
 • Σύστημα μετατροπής μονάδων μέτρησης.
 • Δικτυακή σύνδεση - επικοινωνία υψηλών ταχυτήτων.
 • Ασφάλεια συστήματος.