Forensic Investigation Consultant FIC
Σύμβουλος Εγληματολογικών Διερευνήσεων


ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
ΔΙΚΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

EλληνικάEnglish
Διερεύνηση Τροχαίων Ατυχημάτων


Τι είναι ^
Με τον όρο: “Τροχαία Ατυχήματα” εννοούμε τα ατυχήματα που έλαβαν χώρα σε δημόσιο δρόμο ή σε χώρους ανοικτούς στην κυκλοφορία οχημάτων, με την εμπλοκή τουλάχιστον ενός οχήματος, που είχαν ως αποτέλεσμα, είτε τον θάνατο ή τον τραυματισμό ενός ή περισσοτέρων ατόμων, είτε την πρόκληση υλικών ζημιών.
Η χώρα μας κατέχει μεγάλα ποσοστά οδικών τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία εκτός από την ανθρώπινη τραγωδία, έχουν άμεση σχέση και συνάρτηση με κοινωνικό - οικονομικό κόστος.

Διενέργεια Εξετάσεων ^
Με εφαρμογή επιστημονικο-τεχνικών μεθόδων, διεθνώς αναγνωρισμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων και δικαστικά παραδεκτών, διενεργούμε εξετάσεις σε οχήματα, αντικείμενα ή χώρους που σχετίζονται με τροχαία ατυχήματα, προκειμένου να:
 1. Προσδιορισθούν, αναλυθούν και αξιολογηθούν τα δεδομένα και οι παράμετροι πρόκλησης του τροχαίου ατυχήματος, όπως: α) κατάσταση οδοστρώματος, β) κρατούσες συνθήκες (καιρικές, εκτέλεση έργων κ.ά.), γ) οδική σήμανση, δ) θέσεις εμπλεκομένων οχημάτων κ.λπ.
 2. Προσδιορισθούν, αναλυθούν και αξιολογηθούν τα προκληθέντα - ανευρεθέντα ίχνη από τροχαίο ατύχημα, όπως: α) Αίμα, β) Ίχνη πέδησης, γ) Ίχνη επιτάχυνσης, δ) Ίχνη ελιγμών κ.ο.κ.
 3. Αξιολογηθεί και αναλυθεί η πορεία - κίνηση και τελική θέση των εμπλεκομένων πεζών και οχημάτων, και ει δυνατόν η οδική συμπεριφορά πεζών και οδηγών.
 4. Αξιολογηθούν και αναλυθούν προστατευτικά μέτρα, όπως: διαχωριστικές νησίδες, μπάρες ασφαλείας, αερόσακοι, ζώνες ασφαλείας, κράνη, παιδικά καθίσματα ασφαλείας κ.ο.κ.
 5. Προσδιορισθούν, αναλυθούν και αξιολογηθούν μηχανολογικά δεδομένα των εμπλεκομένων οχημάτων.
 6. Υπολογισθεί η αξία πριν το συμβάν και αποτιμηθεί η προκληθείσα θετική και αποθετική ζημία και το κόστος αποκατάστασης.
 7. Αξιολογηθούν τα δεδομένα και οι παράμετροι, με στόχο να προσδιορισθεί η τέλεση ή μη ενός δηλωθέντος τροχαίου ατυχήματος.
Αυτοψία - Αξιολόγηση - Αξιοποίηση ^
Επιπρόσθετα διενεργούμε:
 • Αυτοψία στον τόπο όπου έλαβε χώρα ένα τροχαίο ατύχημα, για την αναζήτηση διαφόρων ευρημάτων συνεπεία αυτού, καθώς και για τον προσδιορισμό πραγματικών περιστατικών, όπως: α) κατάσταση οδοστρώματος, β) κρατούσες συνθήκες, γ) οδική σήμανση, δ) θέσεις εμπλεκομένων οχημάτων, ε) ανεύρεση ιχνών προερχομένων από το ατύχημα, (πχ. Αίμα, Ίχνη πέδησης, Ίχνη επιτάχυνσης, Ίχνη ελιγμών κ.ο.κ.) κ.λπ.
 • Αυτοψία των εμπλεκομένων σε τροχαίο ατύχημα οχημάτων, για τον προσδιορισμό θεμάτων, όπως: α) σημεία φθοράς, β) θέσεις επιβαινόντων, γ) συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό του οχήματος πριν το ατύχημα, δ) κατάσταση οχήματος, ε) ανεύρεση ιχνών συνεπεία του ατυχήματος (π.χ. αίμα κ.ά.) κ.λπ.
 • Αναπαράσταση του τροχαίου ατυχήματος & ανακατασκευή αυτού, για κατανόηση των συνθηκών τέλεσης.
 • Μηχανολογικό έλεγχο των εμπλεκομένων σε τροχαίο ατύχημα οχημάτων, για την εξακρίβωση ή μη του καλώς έχειν των οχημάτων, καθώς και για τον προσδιορισμό του κατά πόσον η ενδεχόμενη βλάβη - δυσλειτουργία συνετέλεσε στο τελικό αποτέλεσμα.
 • Μελέτη και Αξιολόγηση δικογραφίας. Ειδικότερα: Καταθέσεων μαρτύρων, Αυτοψιών, Σχεδιαγραμμάτων, καθώς και Εκθέσεων & Εξετάσεων Κρατικών Αρχών και λοιπών Ειδικών.
 • Αξιοποίηση στοιχείων που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης,με την επισήμανση σημείων, για πρόσθετη ανάλυση, τεκμηρίωση και προβολή, καθώς και με τον εντοπισμό σημείων για τα οποία ενώ υπάρχει δυνατότητα εξέτασης - εκμετάλλευσης δεν τέθηκε ανάλογο αίτημα.
Ενδεικτικά ερωτήματα που μπορεί να τεθούν, ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση ^
 1. Μπορείτε να προσδιορίσετε τους παράγοντες - συνθήκες που προκάλεσαν το ατύχημα;
 2. Πως ερμηνεύονται - αξιολογούνται τα περιγραφόμενα συνεπεία του ατυχήματος ίχνη;
 3. Δικαιολογείται η απουσία - έλλειψη ιχνών μετά από ατύχημα στο τόπο που αυτό έλαβε χώρα;
 4. Πως ερμηνεύεται - αξιολογείται ο τόπος ενός ατυχήματος;
 5. Πως αξιολογούνται οι κρατούσες συνθήκες κατά το χρόνο που έλαβε χώρα το ατύχημα;
 6. Πλαστικά και άλλα τεμάχια, καθώς και ίχνη από το τόπο που έλαβε χώρα ένα ατύχημα, μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα ύποπτο όχημα και να το ταυτοποιήσουν, ως αυτό που εγκατέλειψε το χώρο;
 7. Πιστεύετε ότι απαιτείται μηχανολογικός έλεγχος; Σε θετική περίπτωση τι ενδεχόμενα θα αναδείξει και τι ακριβώς πρέπει να ελεγχθεί;
 8. Προκύπτει εμπλοκή οχήματος που εγκατέλειψε το χώρο μετά το συμβάν;
 9. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τη λήψη και εξέταση αίματος είναι η προβλεπόμενη;
 10. Το δηλωθέν ατύχημα κρίνεται πραγματικό;