Forensic Investigation Consultant FIC
Σύμβουλος Εγληματολογικών Διερευνήσεων


ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
ΔΙΚΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

EλληνικάEnglish
Ανάλυση Φωνής & 'Ηχου / Εικόνας & Video


Ο εν λόγω τομέας, προβαίνει σε αναλύσεις Φωνής & Ήχου και σε αναλύσεις Εικόνων & Video.

Φωνή & Ήχος ^
Η φωνή και ο τρόπος ομιλίας ενός ατόμου, εξελίσσεται, μεταβάλλεται και παραλλάσσεται, σύμφωνα με την ηλικία του (η διαφοροποίηση της οποίας μεταβάλει τη δομή του φωνητικού καναλιού) και το μορφωτικό του επίπεδο. Η ατομικότητά της, επιπρόσθετα επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως ψυχικοί, συναισθηματικοί, μαθησιακοί και λόγοι υγείας.
Οι παραπάνω αιτίες, συντελούν στην παροδική ή χρόνια παραμόρφωση του φωνητικού - γλωσσολογικού χαρακτήρα του ατόμου. Επιπλέον τόσο η φωνή όσο και ο ήχος επηρεάζονται και από εξωγενείς παράγοντες ακουστικής, που έχουν σχέση με το χώρο και τις συνθήκες ηχογράφησης.

Εργαστηριακές Εξετάσεις Φωνής & Ήχου ^
Με εφαρμογή επιστημονικο-τεχνικών μεθόδων, διεθνώς αναγνωρισμφένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων και δικαστικά παραδεκτών, διενεργούμε Εργαστηριακές Εξετάσεις ανάλυσης φωνής & ήχου, πάντοτε, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που αφορούν:
 1. Απομαγνητοφώνηση του περιεχομένου ηχογραφημένων αρχείων και μετατροπή τους σε γραπτό λόγο.
 2. Έλεγχο λειτουργικότητας και αυθεντικότητας μαγνητικών μέσων ηχητικής καταγραφής, (μαγνητοταινίες, βιντεοταινίες, CDs, DVDs, DATs, minidisks κ.λπ.), προκειμένου να προσδιορισθεί, εάν ηχητικές καταγραφές είναι αρχικές, συνεχείς, αμετάβλητες και σύμφωνες με τη λειτουργία της συσκευής καταγραφής που φέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή.
 3. Ανάλυση και επεξεργασία περιβάλλοντος θορύβου και αποθορυβοποίηση ηχογραφήσεων, με σκοπό την αναγνώριση θορύβου περιβάλλοντος (π.χ. τηλεφωνικής σηματοδότησης, ήχων πυροβολισμού κ.ά.) και την κατανόηση του ηχητικού περιεχομένου (συνομιλιών & λοιπών ήχων).
 4. Αποκατάσταση ή ανάκτηση κατεστραμμένων ηχητικών καταγραφών, με σκοπό την αναπαραγωγή του ήχου και την εξέτασή του, όπου αυτό καθίσταται δυνατό.
 5. Εξετάσεις και συγκρίσεις φωνών - ήχων που ηχογραφήθηκαν σε μαγνητικά μέσα, είτε αναλογικά είτε ψηφιακά, με σκοπό την διαπίστωση της γνησιότητας του υλικού, της φοράς και του μέσου εγγραφής, την διαπίστωση αλλοιώσεων, επεμβάσεων, συρραφών, καθώς και την ασυμβατότητα ήχου & εικόνας.
 6. Συγκριτική εξέταση φωνών και ήχων, με σκοπό τον προσδιορισμό του ομιλητή ή της πηγής προέλευσης των ήχων.
Εικόνα & Video ^
Με τον όρο εικόνα προσδιορίζεται οτιδήποτε μπορούμε να δούμε ή να απεικονίσουμε.
H λήψη εικόνων και video παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή κάθε ανθρώπου. Οι εικόνες και τα video αποτυπώνουν - καταγράφουν προσωπικές, κοινωνικές και εργασιακές στιγμές της ζωής μας.
Η Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας & Video, είναι σήμερα ένας από τους πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενους κλάδους και συνδέεται κυρίως με ειδικά προς τούτο λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η επεξεργασία και ερμηνεία οπτικής πληροφορίας αφορά εφαρμογές κάθε είδους, όπως: συστήματα επισκόπησης και ρομποτικής, πολυμέσα, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, ψηφιακή τηλεόραση, τηλεματική, τηλεδιασκέψεις κ.ά. Ένα σύστημα επεξεργασίας εικόνων, καταγράφει εικόνες, επεξεργάζεται εικόνες και εξάγει νέες εικόνες. Ειδικότερα σχετίζεται με βελτίωση ποιότητας, αποθορυβοποίηση, αποκατάσταση, συμπίεση καθώς και αντικατάσταση επιμέρους τμημάτων της.
Θεωρητικά η ανάλυσή τους περιγράφει την ανάλυση των χαρακτηριστικών εικόνων και video, την διαδικασία ψηφιοποίησης, τους μετασχηματισμούς των εικόνων, τις τεχνικές κωδικοποίησης και μετάδοσης των ακίνητων και κινούμενων εικόνων, την εξαγωγή χαρακτηριστικών και την κατηγοριοποίησή τους.

Εργαστηριακές Εξετάσεις Εικόνας & Video ^
Με εφαρμογή επιστημονικο-τεχνικών μεθόδων, διεθνώς αναγνωρισμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων και δικαστικά παραδεκτών, διενεργούμε Εργαστηριακές Εξετάσεις ανάλυσης εικόνας & video, πάντοτε, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που αφορούν:
 1. Απομαγνητοφώνηση του περιεχομένου βιντεοσκοπημένων αρχείων και μετατροπή τους σε γραπτό λόγο.
 2. Έλεγχο λειτουργικότητας και αυθεντικότητας μαγνητικών μέσων ακουστικό - τηλεοπτικών καταγραφών, (βιντεοταινίες, CDs, DVDs, DATs, minidisks κ.λπ.), προκειμένου να προσδιορισθεί, εάν τηλεοπτικές καταγραφές είναι αρχικές, συνεχείς, αμετάβλητες και σύμφωνες με τη λειτουργία της συσκευής καταγραφής που φέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή.
 3. Ανάλυση και επεξεργασία θορύβου και τηλεοπτικών παρασίτων - graininess, (όπως βροχή και χιόνι), με σκοπό την αποκάλυψη μη εμφανών ακουστικό - τηλεοπτικών λεπτομερειών. (π.χ. αναγνώριση αριθμού οχήματος, χαρακτηριστικών ατόμου κ.ά.).
 4. Αποκατάσταση ή ανάκτηση κατεστραμμένων βίντεο - τηλεοπτικών καταγραφών και ακουστική βελτίωσή τους, με σκοπό την αναπαραγωγή οπτικών & ηχητικών σημάτων και την εν συνεχεία εργαστηριακή εκμετάλλευσή τους, όπου αυτό καθίσταται δυνατό.
 5. Βελτίωση ποιότητας εικόνων, με σκοπό την αποκάλυψη μη εμφανών λεπτομερειών. (π.χ. αναγνώριση γραφής, σκιάσεις κ.ά.).
 6. Εκτίμηση κίνησης σε ακολουθίες βίντεο, με σκοπό τον προσδιορισμό κίνησης και ενεργειών ατόμων.
 7. Διαπίστωση αλλοιώσεων, επεμβάσεων, συρραφών και κωδικοποίησης βίντεο, καθώς και ασυμβατότητα ήχου & εικόνας (σφάλματος βίντεο - χρόνου).
 8. Συγκριτική αντιπαραβολή εικόνων, με σκοπό τον προσδιορισμό προσώπων και χώρων.
 9. Έλεγχο αυθεντικότητας εικόνων.
Αξιολόγηση - Αξιοποίηση ^
Επιπρόσθετα διενεργούμε:
 • Αξιολόγηση Εκθέσεων Εργαστηριακών Εξετάσεων Κρατικών και λοιπών Εργαστηρίων ή Ειδικών, σε περιπτώσεις που σχετίζονται με Ήχο - Φωνή / Εικόνα & Video.
 • Αξιοποίηση στοιχείων που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, με την επισήμανση εγκληματολογικών σημείων, για πρόσθετη ανάλυση, τεκμηρίωση και προβολή, καθώς και με τον εντοπισμό σημείων για τα οποία ενώ υπάρχει δυνατότητα εργαστηριακής τους εξέτασης - εκμετάλλευσης δεν τέθηκε ανάλογο αίτημα.
Ενδεικτικά ερωτήματα που μπορεί να τεθούν, ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση ^
 1. Η ηχητική καταγραφή είναι αυθεντική ή πρόκειται για προϊόν συρραφής (μοντάζ);
 2. Είναι δυνατή η αποθορυβοποίηση - ευκρίνεια του ήχου - φωνής, από την υπό εξέταση ηχητική καταγραφή;
 3. Αναγνωρίζεται ήχος του περιβάλλοντος χώρου και μπορεί να προσδιορισθεί αυτός;
 4. Είναι δυνατή η αφαίρεση υπαρχόντων παρασίτων από βιντεοληπτικό υλικό;
 5. Διαπιστώνεται παρέμβαση σε προϊόν βιντεοληψίας;
 6. Μπορεί να υπάρξει βελτίωση - ευκρίνεια εικόνας και πιθανός εντοπισμός - αποκάλυψη μη εμφανών λεπτομερειών αυτής;