Forensic Investigation Consultant FIC
Σύμβουλος Εγληματολογικών Διερευνήσεων


ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
ΔΙΚΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

EλληνικάEnglish
Μελέτες Ασφαλείας


         Τι είναι ^
Με τον όρο “ασφάλεια” εννοούμε ένα σύνθετο πλέγμα πολλαπλών αλληλοεξαρτώμενων παραμέτρων, ο προσδιορισμός των οποίων αποτελεί τον κύριο άξονα εκπόνησης μελετών και εφαρμογής διαδικασιών, πολιτικών και κανόνων, που έχουν ως στόχο την υψηλότερη δυνατή προστασία και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου προσβολής οιουδήποτε έννομου αγαθού, από απειλές, πράξεις, παραλείψεις ή καταστάσεις, οι οποίες είναι ανεξάρτητες της θέλησης του προσβαλλομένου και επιφέρουν απώλειες.
Μία ολοκληρωμένη λύση ασφάλειας δεν μονοπωλεί συγκεκριμένους τρόπους δράσης σε οποιοδήποτε επίπεδο και εάν απευθύνεται, (ατομικό, εταιρικό, κρατικό ή ευρύτερο), εμπεριέχει όμως συλλογικότητα στην ευθύνη για την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων με μορφή συνεχώς βελτιούμενων διαδικασιών.
Στις μέρες μας ελλοχεύουν παντός είδους κίνδυνοι, που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας, γεγονός που συνεπικουρείται από την συνεχώς αυξανόμενη και ραγδαία ανάπτυξη τεχνολογικών επιτευγμάτων. Οι ανάγκες της σύγχρονης εποχής, απαιτούν γρήγορη, αποδοτική και συνεπή διαχείριση τεράστιου όγκου πληροφοριών και κάθε είδους δεδομένων σε όλα τα επίπεδα. Στην πολιτική ασφάλειας επομένως ανατίθεται, πέραν των ακολουθούμενων μέχρι πρόσφατα παραδοσιακών μεθόδων και διαδικασιών και ο επιπρόσθετος ρόλος της αντιμετώπισης νέων μορφών κινδύνου.

Τι εμπεριέχουν ^
Οι μελέτες ασφάλειας προσδιορίζουν την πολιτική και τους στόχους ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας, με χρήση συστηματικών μεθόδων συνεχούς επισκόπησης και αναθεώρησης και εμπεριέχουν:
 • Αποτίμηση του κινδύνου για κάθε πληροφορία - πόρο.
 • Ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου και της υφιστάμενης κατάστασης.
 • Κατάρτιση λίστας προτεραιοτήτων.
 • Προσδιορισμό απαιτήσεων.
 • Κατανομή καθηκόντων.
 • Εκπόνηση μέτρων πρόληψης και αποτελεσματικής αντίδρασης.
 • Εκπόνηση μέτρων διαχείρισης κρίσεων από άμεσους, έμμεσους κινδύνους και έκτακτες ανάγκες.
 • Εκπόνηση σχεδίου συνέχειας και αποκατάστασης της καταστροφής.
 • Διαχείριση πληροφοριών και Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων.
Πεδία Εφαρμογής ^
Ως Σύμβουλοι Ασφάλειας, παρέχουμε συμβουλές, διενεργούμε έρευνες και εκπονούμε μελέτες σε Νομικά & Φυσικά Πρόσωπα, Οργανισμούς & Επιχειρήσεις, Ιδιωτικού ή Ευρύτερου Δημόσιου τομέα, με στόχο την προστασία από παντός είδους κινδύνους που ελλοχεύουν στις μέρες μας (όπως Κοινό και Οργανωμένο Έγκλημα, Έκτακτες Ανάγκες, Αθέμιτη πρόσβαση - επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ηλεκτρονικό Έγκλημα), καθώς και θεμάτων που άπτονται με Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων, Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Ασφάλεια Δικτύων και Ασφάλεια παντός είδους Συναλλαγών.
Ειδικότερα:
α. Παρέχουμε για τα ανωτέρω θέματα συμβουλές σε:
 • Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες, Χρηματιστήρια, Ιδιωτικές Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ), μεγάλα Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών.
 • Ειδικές Υπηρεσίες Τάξης και Ασφαλείας, όπως οι υπηρεσίες:
  - Ασφάλειας Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Επιχειρήσεων (Ν.1339/83).
  - Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης καταδίκων, υποδίκων και νοσηλευομένων στα 
    θεραπευτήρια (Π.Δ.265/1999).
  - Δημοτικές Αστυνομίες (Π.Δ.23/2002).
 • Διευθυντές Ασφαλείας: Αεροδρομίων, Αεροπορικών Εταιρειών, Τμημάτων in house security, Επιχειρήσεων και Οργανισμών μεγάλου ή διεθνούς μεγέθους.
 • Αξιωματούχους, Αστυνομικούς managers και Εκπαιδευτές, Αστυνομικά Σώματα άλλων χωρών.
 • Experts και Projects Leaders εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εξωτερικής Βοήθειας προς όφελος Τρίτων Χωρών, σε θέματα Ασφάλειας στον τομέα Home Affairs.
 • Υπευθύνους Ασφαλείας: Λιμενικών εγκαταστάσεων και διευκολύνσεων, Ναυτιλιακών εταιρειών και Αξιωματικών Ασφαλείας πλοίων (Π.Δ.56/2004), Επιχειρήσεων και Οργανισμών μεσαίου ή μικρού μεγέθους.
 • Security Managers οποιουδήποτε επιπέδου management.
β. Είμεθα δίπλα σας σε ότι αφορά:
 • Λήψη αποφάσεων ασφαλείας.
 • Λήψη αποφάσεων στις οποίες εμπλέκονται και θέματα που αφορούν ασφάλεια.
 • Ισοδύναμες ρυθμίσεις ασφαλείας για τις περιπτώσεις που υπάρχει “σιωπή” του Νόμου.
 • Διενέργεια ασκήσεων ασφαλείας (χορήγηση πιστοποιήσεων).
 • Επιλογή προμηθευτή υπηρεσιών ασφαλείας (security, ιδιωτικών ερευνών, τεχνικών μέσων, μέσων υψηλής τεχνολογίας) και υποστήριξη σχετικών διαπραγματεύσεων.
 • Επιθεωρήσεις ασφαλείας (με πιστοποίηση).
 • Επιλογή προσωπικού ασφάλειας.
 • Συμβατότητα με αρχές.
 • Ασύμμετρες απειλές, εμπορικό έγκλημα (περιλαμβάνει τρομοκρατικές πράξεις κατά επιχειρήσεων και οργανισμών, πειρατείες και ένοπλες επιδρομές κατά πλοίων, αεροπειρατείες και commandeering’s αεροσκαφών, ενέργειες βιομηχανικής κατασκοπείας και δολιοφθορών, καθώς και αδικήματα κοινού ποινικού δικαίου εναντίον επιχειρήσεων και οργανισμών), επαγρύπνηση, προστασία τόπου συμβάντος, έρευνα.
 • Integrated Notification System, INS, στον συνδυασμό πληροφορικής και επικοινωνιών, ανοικτής αρχιτεκτονικής.
γ. Τεχνική καθοδήγηση σε ότι αφορά:
 • Αναγνώριση και εντοπισμό επικινδύνων αντικειμένων και ουσιών, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον της ασφάλειας επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Αναγνώριση χωρίς διακρίσεις, χαρακτηριστικών μοντέλων συμπεριφοράς, προσώπων που μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια ή να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας.
 • Αναγνώριση προδρόμων σημείων μιας σοβαρής ή ασύμμετρης απειλής.
Εκπόνηση Μελετών ^
Με τη διάθεση εξειδικευμένων συμβούλων ασφαλείας, οι οποίοι θα έλθουν στον χώρο σας και θα κάνουν την ανάλυση κινδύνων (risk analysis) και την μελέτη (risk assessment) του πλήρους συστήματος ασφαλείας που ταιριάζει στην περίπτωσή σας, με την εφαρμογή μεθόδων αναγνωρισμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων, σύμφωνων με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, προσδιορίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας με τη βοήθεια ειδικών μεθόδων ανάλυσης και καταγραφής απαιτήσεων.
Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων βασίζεται στην ανάλυση επικινδυνότητας, σε συνδυασμό με την ανάλυση μέγιστου κέρδους - ελάχιστου κόστους από την εφαρμογή των διαφόρων μέτρων ασφαλείας.
Τα μέτρα ασφάλειας, για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, θα προσφέρουν ασφάλεια, αντίστοιχη με την αξία του υπό προστασία συστήματος καθώς και με τη σοβαρότητα των κινδύνων που αυτό αντιμετωπίζει.
Ενδεικτικά αναφέρεται η εκπόνηση πιστοποιημένων μελετών και σχεδίων ικανών να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε απαίτηση ασφάλειας, ως εξής:

 1. Μελετών Scientific Risk Management, περιλαμβανομένων Risk analysis και μελετών τρωτότητας επιχειρήσεων και οργανισμών, μέσα στο δόγμα της διπλής φύσης του Security.
 2. Σχεδίων Ασφαλείας επιχειρήσεων, οργανισμών κ.λπ. (Στρατηγικών, Τακτικών, Επιχειρησιακών, στο planning time frame ενός εκάστου). Το σχέδιο ασφάλειας είναι αυτό, στο οποίο περιγράφονται οι απαιτήσεις ασφαλείας Νομικών & Φυσικών Προσώπων, Οργανισμών & Επιχειρήσεων, Ιδιωτικού ή Ευρύτερου Δημόσιου τομέα, οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή τους, τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα, καθώς και τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά μέτρα. Το σχέδιο ασφάλειας υπόκειται σε τακτικές επισκοπήσεις και αναθεωρήσεις, με δεδομένη τη ραγδαία ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων.
 3. Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης είναι αυτό στο οποίο αναφέρονται τα μέτρα, που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές κ.ά.
 4. Αρχείων Ασφαλείας διαρκούς σύνοψης, για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό.
 5. Αξιολογήσεων Ασφαλείας υλικής ακεραιότητας, εγκαταστάσεων, διευκολύνσεων, επικοινωνιών, πληροφοριών, υποδομών μεταφοράς, και λοιπών παροχών ή χώρων που σχετίζονται με την ασφάλεια της επιχείρησης του οργανισμού κ.λπ. και των μέτρων ασφάλειας τους.
Εκπόνηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ^
Πιστοποιημένοι ειδικοί εκπαιδευτές μας, αναλαμβάνουν:
 • Επιμορφωτική και ανανεωτική καθώς και δια βίου εκπαίδευση - επιμόρφωση στις ειδικές απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης ή του οργανισμού (tailored), για το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας, με οποιαδήποτε σχέση (χορηγώντας πιστοποιήσεις).
 • Εκπαίδευση υπευθύνων ασφαλείας αλλά και νεοπροσληφθέντος προσωπικού ασφαλείας (χορηγώντας πιστοποιήσεις).
 • Εκπαίδευση, εξάσκηση και εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού με διαδικασίες έκτακτης ανάγκης (χορηγώντας πιστοποιήσεις).
 • Εκπόνηση μαθησιακού υλικού, εύχρηστου και έντονα αλληλεπι-δραστικού με το χρήστη, με έμφαση στην μάθηση χρησιμοποιώντας όλες τις μεθόδους και τεχνικές της ευέλικτης εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Διενέργεια εκπαιδευτικών ασκήσεων ασφαλείας (χορηγώντας πιστοποιήσεις).
Αξιολόγηση - Αξιοποίηση ^
Επιπρόσθετα διενεργούμε:

α. Αξιολόγηση Υφισταμένων σχεδίων Ασφάλειας.

β. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και υλικού εκπαίδευσης.

γ. Αξιολόγηση οιασδήποτε δραστηριότητας με αξιολόγηση διαδικασίας και προϊόντος.

δ. Αξιοποίηση επισήμανση και εντοπισμό των σημείων που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης, τεκμηρίωσης και
    προβολής, καθώς και των σημείων για τα οποία ενώ υπάρχει δυνατότητα εκμετάλλευσης, δεν τέθηκε
    ανάλογο αίτημα.

Ενδεικτικά ερωτήματα που μπορεί να τεθούν, ανάλογα με τις απαιτήσεις ασφάλειας ^
 1. Ποια είναι τα σπουδαιότερα - σημαντικότερα προβλήματα ασφάλειας για την δική μας επιχείρηση;
 2. Μπορείτε να αναπτύξετε τις ποιοτικές ανάγκες ασφάλειας που απαιτούνται για προστασία από απώλειες και για ενίσχυση της εικόνας και της φήμης μας;
 3. Μπορείτε να δώσετε απάντηση σε μικρά προβλήματα ασφάλειας που δημιουργούν τριβές και έχουν ως ενδεχόμενο τη δημιουργία αιφνίδιας κρίσης;
 4. Ποιοι είναι οι έκτακτοι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν για το φορέα μας;
 5. Σε ποιο στάδιο εκπονούνται οι μελέτες;
 6. Επιδέχονται βελτιώσεις ή τροποποιήσεις ήδη εκπονηθείσες μελέτες;
 7. Υφίσταται ανάγκη βελτίωσης – τροποποίησης, πότε και γιατί; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;
 8. Αναλαμβάνεται εκπαίδευση εργαζομένων - στελεχών σε θέματα ασφάλειας και τι αυτή θα αφορά;
 9. Μπορείτε να εκπονήσετε ένα συγκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες της δικής μας δραστηριότητας;
 10. Έχετε τη δυνατότητα να παρουσιάσετε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο εκπαίδευσης εντός ή εκτός οργανισμού, που θα είναι αποτελεσματικά μαθησιακό και ταυτόχρονα θα “σέβεται” την επένδυση της εκπαίδευσης;
 11. Η Διαχείριση κρίσεων σχετίζεται με τη δική μας επιχείρηση, οργανισμό, φορέα κ.λπ. και τι ακριβώς αφορά;
 12. Αναλαμβάνεται την εκπόνηση συνολικής μελέτης ασφάλειας για την υλοποίηση ενός έργου, (π.χ. κατασκευής ενός κτηρίου), που να πληροί με τις απαιτήσεις του φορέα, στα στάδια: α) πριν τη κατασκευή, β) κατά τη κατασκευή, γ) κατά τη παραλαβή, δ) μετά τη παραλαβή & ε) μελλοντικής αναπροσαρμογής;
 13. Αναλαμβάνεται την Υλοποίηση - Εφαρμογή της ανωτέρω μελέτης;