Forensic Investigation Consultant FIC
Σύμβουλος Εγληματολογικών Διερευνήσεων


ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
ΔΙΚΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

EλληνικάEnglish
Κλειδιά - Κλειδαριές


Χρησιμότητα Εξετάσεων ^
Οι κλειδαριές και τα κλειδιά, μας παρέχουν πληροφορίες ικανές να μας οδηγήσουν στην εξιχνίαση διαφόρων εγκλημάτων.
Στη πλειοψηφία των υποθέσεων βρίσκονται κλειδιά σε θύματα, σε υπόπτους, σε σκηνές εγκλημάτων, σε οχήματα κ.λπ. κατά την διάρκεια της πορείας μιας έρευνας, καθώς και σε υποθέσεις που εκ πρώτης όψεως είναι μη συνδεόμενες μεταξύ τους. Σε κάθε μία από τις υποθέσεις αυτές, ένα κλειδί μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη διαλεύκανσή της.

Εργαστηριακές Εξετάσεις ^
Με την εφαρμογή επιστημονικο-τεχνικών μεθόδων, διεθνώς αναγνωρισμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων και δικαστικά παραδεκτών, διενεργούμε εξετάσεις με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού & ειδικών λογισμικών, σε πάσης φύσεως κλειδιά και κλειδαριές οικιών, οχημάτων, διακοπτών εκκίνησης οχημάτων, χρηματοκιβωτίων, κ.λπ., με σκοπό:
 1. Τη διαπίστωση της προσβασιμότητας των εμπλεκομένων στο τόπο τέλεσης ενός εγκλήματος ή τη συσχέτισή τους με διάφορους χώρους.
 2. Την εξακρίβωση εάν τα κλειδιά παρέχουν στους κατόχους τους την δυνατότητα ενεργοποίησης - λειτουργίας της ίδιας κλειδαριάς, διαμέσου της συγκριτικής αντιπαραβολής μεταξύ τους (χαρακτηριστικά τύπου - κοπής).
 3. Τον προσδιορισμό στοιχείων προέλευσης (κλειδιών, κλειδαριών και λοιπών συστατικών μερών αυτών), καθώς και συναφών αντικειμένων και εργαλείων.
 4. Τη διαπίστωση εάν κλειδαριές διαφόρων τύπων και κατηγοριών, έχουν υποστεί παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης και σε θετική περίπτωση, τον προσδιορισμό του είδους και του τύπου του διαρρηκτικού ή άλλου εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε.
 5. Τη στατιστική ανάλυση των εξαχθέντων αποτελεσμάτων.
Ειδικά Πεδία Εφαρμογής ^
Ειδικότερα, εκτός από τα γνωστά σε όλους μας κλειδιά οχημάτων και οικιών, κλειδιά τα οποία προορίζονται για εξειδικευμένους χώρους - χρήσεις, όπως:
 • Τραπεζών,
 • Ταχυδρομείων,
 • Δημόσιων φωριαμών (αποδυτηρίων, σταθμών κ.λπ.),
 • Θυρίδων χρηματοκιβωτίων,
 • Κλειδαριών τύπου χρηματοκιβωτίων υψηλής ασφάλειας,
 • Ειδικά (Change Key), αλλαγής κλειδαριών συνδυασμού χρηματοκιβωτίων και θησαυροφυλακίων,
 • Υψηλής ασφάλειας κινητών κλειδαριών (λουκέτων),
 • Υψηλής ασφάλειας κλειδαριών (τύπου Abloy, Assa, Mul-T-Lock, Sargent & Greenleaf, Keso),
 • Αυτόματων πωλητών,
 • Συναγερμών,
 • Τηλεφώνων,
 • Πρόσβασης σε χώρους ξενοδοχείων, κ.ά.,

αποτελούν κριτήριο έναυσμα για πρόσθετη έρευνα, προς αναγνώριση του τύπου κλειδαριάς για την οποία προορίζονται, γεγονός το οποίο δύναται να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον ιδιοκτήτη τους, κ.λπ. Επιπλέον είναι δυνατόν να αντλήσουμε πληροφορίες αναγνώρισης συγκεκριμένης εγκατάστασης (π.χ. σταθμών, αποδυτηρίων κ.λπ.) και να οδηγηθούμε στην τοποθεσία της.

Αξιολόγηση - Αξιοποίηση ^
Επιπρόσθετα διενεργούμε:
 • Αξιολόγηση Εκθέσεων Εργαστηριακών Εξετάσεων Κρατικών και λοιπών Εργαστηρίων ή Ειδικών, σε περιπτώσεις που σχετίζονται με κλειδιά, κλειδαριές & συναφή αντικείμενα.
 • Αξιοποίηση στοιχείων που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, με την επισήμανση εγκληματολογικών σημείων, για πρόσθετη ανάλυση, τεκμηρίωση και προβολή, καθώς και με τον εντοπισμό σημείων για τα οποία ενώ υπάρχει δυνατότητα εργαστηριακής τους εξέτασης - εκμετάλλευσης δεν τέθηκε ανάλογο αίτημα.
Ενδεικτικά ερωτήματα που μπορεί να τεθούν, ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση ^
 1. Στη δηλωθείσα παραβίαση, διαπιστώνεται διάρρηξη της κλειδαριάς; (π.χ. Χρηματοκιβωτίου, Θύρας, Οχήματος κ.ά.).
 2. Τα διαρρηκτικά εργαλεία που βρέθηκαν δύνανται να διαρρήξουν την συγκεκριμένη κλειδαριά; (δηλ. Είναι ικανά να εισχωρήσουν στην οπή της κλειδαριάς και έχουν τη τεχνική προδιαγραφή που απαιτείται για διάρρηξη - διάνοιξή της;).
 3. Έχει γίνει (είτε πρόσφατα είτε στο παρελθόν) διάρρηξη ή απόπειρα διάρρηξης της κλειδαριάς, με διαρρηκτικό εργαλείο και ποιο είναι το είδος του διαρρηκτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε; (δηλ. Στην περίπτωση κατά την οποία έχουμε υπόνοιες ότι κάποιος εισήλθε σε ένα χώρο, χωρίς να έχουμε κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο).
 4. Το υπό εξέταση κλειδί για ποια κατηγορία, τύπο και είδος κλειδαριάς προορίζεται; (δηλ. Ομφαλού μάρκας Χ τύπου Χ, Οχήματος μάρκας Χ, Μοντέλου Χ, Χρηματοκιβωτίου τύπου Χ Ερμαρίου, Αρχειοθήκης, Κινητής Κλειδαριάς - Λουκέτου κ.λπ.).
 5. Το υπό εξέταση κλειδί είναι πρωτότυπο ή αντίγραφο; (δηλ. Συνόδευε την κλειδαριά όταν αγοράσθηκε, ή κατασκευάσθηκε - κόπηκε σε μεταγενέστερο χρόνο;).
 6. Το υπό εξέταση κλειδί έχει αντιγραφεί από συγκεκριμένο δείγμα πρωτοτύπου ή αντιγράφου κλειδιού; (δηλ. Αντιγράφηκε από κλειδί που βρίσκεται στη κατοχή μας ή άλλο άγνωστο κλειδί;).
 7. Το υπό εξέταση κλειδί έχει αντιγραφεί πρόσφατα;
 8. Το υπό εξέταση κλειδί έχει διαμορφωθεί - κοπεί από μηχανή αντιγράφων ή έχει διαμορφωθεί - κοπεί χειροποίητα; (δηλ. αντιγράφηκε σε μηχανή αντιγράφων ή κάποιος το κατασκεύασε ή το παραποίησε με λίμα;).
 9. Το υπό εξέταση κλειδί παρουσιάζει φθορά προερχόμενη από την χρήση του;
 10. Μπορεί το υπό εξέταση κλειδί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά και για άλλου τύπου (profile) κλειδαριές; (δηλ. Κλειδί που προορίζεται για κλειδαριά μάρκας Χ σε άλλη κλειδαριά;).
 11. Το ανευρεθέν κλειδί ενεργοποιεί τη συγκεκριμένη κλειδαριά λόγω του ότι προορίζεται γι’ αυτή ή λόγω τυχαίου γεγονότος; (δηλ. Κατασκευάσθηκε για την συγκεκριμένη κλειδαριά από το εργοστάσιο ή κατασκευάσθηκε λόγω εξάντλησης των συνδυασμών, κάτι που σημαίνει την εξαρχής εργοστασιακή ανακατασκευή όλων των συνδυασμών;).
 12. Ποιος μπορεί να είναι ο πιθανός αριθμός κλειδιών ιδίου συνδυασμού με το υπό εξέταση κλειδί, που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά; (δηλ. Κάθε πόσες κλειδαριές το εργοστάσιο κατασκευής επαναλαμβάνει την κατασκευή κλειδαριάς ιδίου συνδυασμού και πόσες συνολικά έχουν εισαχθεί - κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά;).
 13. Ποιός κατασκεύασε την συγκεκριμένη κλειδαριά; (δηλ. Ποιο εργοστάσιο ή βιοτεχνία και που έχει έδρα & παραρτήματα;).
 14. Η κλειδαριά κατασκευάζεται από περισσότερους του ενός κατασκευαστές και σε ποια γεωγραφική περιοχή; (δηλ. Κατασκευάζεται από ένα ή περισσότερους κατασκευαστές και διατίθεται ή όχι στην Ελληνική αγορά;).
 15. Η συγκεκριμένη κλειδαριά πότε εισήχθη και από ποιόν διατίθεται στην Ελληνική αγορά; (δηλ. Ποιος ή ποιοί την εμπορεύονται στην Ελληνική αγορά και από πότε;).
 16. Τα χαρακτηριστικά τύπου (profile) της κλειδαριάς είναι κοινά, ειδικά ή σπάνια; (δηλ. Είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη κλειδαριά ή ανήκει σε ειδική ή σπάνια κατηγορία;).
 17. Πόσο παλιά μπορεί να είναι η κλειδαριά; (δηλ. κυκλοφορεί πολλά χρόνια στην Ελληνική αγορά;).
 18. Η συγκεκριμένη κλειδαριά παρουσιάζει ελαττωματικότητα ή φθορά; (δηλ. Είναι δυνατόν να ενεργοποιείται [κλειδώνει - ξεκλειδώνει] με κλειδιά που δεν προορίζονται για αυτή;).
 19. Η κλειδαριά είναι ελεγχόμενης κυκλοφορίας (δηλ. Είναι καταγεγραμμένα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη της;).
 20. Ποια η διαθεσιμότητα των αδιαμόρφωτων (blank) κλειδιών και μηχανών κοπής για συγκεκριμένη κλειδαριά ελεγχόμενης κυκλοφορίας; (δηλ. Ποιοι και πως τα εμπορεύονται;).
 21. Μπορεί ο οποιοσδήποτε να αναπαράγει - αντιγράφει κλειδιά για κλειδαριά ελεγχόμενης κυκλοφορίας; (δηλ. Ο οποιοσδήποτε κλειθροποιός ή πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος και πως αυτό διασφαλίζεται;).
 22. Για την συγκεκριμένη κλειδαριά έχουν καταχωρηθεί στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του κλειδαρά ή της γεωγραφικής περιοχής όπου έχει διατεθεί; (δηλ. Ο πωλητής διατηρεί αρχείο πελατολογίου για τη κλειδαριά;).
 23. Ο κατασκευαστής αδιαμόρφωτου (blank) κλειδιού, μπορεί να μας οδηγήσει στον τοπικό πωλητή; (δηλ. Το εργοστάσιο κατασκευής γνωρίζει που τα κλειδιά διατέθηκαν;).
 24. Οι ενδείξεις που φέρει το κλειδί παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες; (δηλ. Αναγνώριση κατασκευαστή κλειδιού και κλειδαριάς, αναγνώριση χαρακτηριστικών τύπου - profile, αναγνώριση στοιχείων κλειθροποιού και συνδυασμό - κωδικό ενεργοποίησης της κλειδαριάς για την οποία προορίζεται).
 25. Οι ανωτέρω ενδείξεις δύνανται να μας οδηγήσουν στον ιδιοκτήτη της κλειδαριάς;
 26. Σχετίζονται τα εμπλεκόμενα άτομα με το συγκεκριμένο χώρο; (π.χ. Φύλαξης ναρκωτικών ουσιών, Όπλων κ.λπ.).
 27. Ποια είναι η στατιστική πιθανότητα τυχαίας συσχέτισης κλειδιού που βρέθηκε σε ύποπτο, με συγκεκριμένη κλειδαριά; (δηλ. Στατιστικά ενισχύεται η σχέση υπόπτου ή το τυχαίο γεγονός;).